วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่8

-การนำเสนอแหล่งข้อมูลคุณภาพจากสารสนเทศการสัมภาษณ์
-ฝึกการวิเคราะห์จากสื่อเสียง

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่7

-ฝึกทักษะการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
-นำเสนอ Mind Map ๙คำพ่อสอน

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่6

-นำเสนอMind Map ๙คำพ่อสอน
-การนำเสนอผลการสืบค้นแหล่งข้อมูลจากระบบเทคโนโลยสารสนเทศ

บทวิเคราะห์ ๙ คำพ่อสอน

๙ คำพ่อสอน
การที่เราจะมีสุขภาพกายที่ดีได้นั้น ต้องเริ่มต้นจากการที่มีจิตใจที่ดี การมีจิตใจที่ดีได้ต้องเริ่มต้นจากการฝึกฝนอย่างสท่ำเสมอ ออกกำลังกายเป็นประจำจะได้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรงก็พร้อมที่จะใช้ชีวิตไปในแต่ละวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข
ชีวิตของเราแต่ละคนต้องส่วนประกอบที่สามารถอุ้มชูร่างกายของตนเองได้ อาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ร่างกายของเรามีกำลังที่จะทำงานใดๆ นอกจากอาหารกายแล้วเรายังต้องมีอาหารใจ ถ้าเราไม่มีอาหารใจ ก็จะเป็นคนที่ไม่เจริญ การที่เราจะมีชีวิตอยู่อย่างดีเราต้องดูแล สุขภาพจิตและสุขภาพทางกาย มีความสัมพันธ์ที่จะโยงกันอย่างยิ่ง ถ้าเราอยากมีร่างกายที่แข็งแรง เราต้องมาดูแลร่างกายของเราไม่ใช่ร่างกายเพียงอย่างเดียวเราต้องดูแลจิตใจของเราด้วยเพราะจิตใจต้องทำงานร่วมกับร่างกายเช่นกัน ความรู้นั้นแบ่งเป็น 2 อย่าง ความรู้เกี่ยวข้องกับกายและความรู้เกี่ยวข้องกับใจ การที่เรามีสุขภาพที่ดีเราก็จะมีร่างกายที่ดีและทำให้ชีวิตการเป็นอยู่ของเราดีขึ้น ไม่มีใครที่มีความสุขหรือความสำเร็จโดยไม่เหนื่อยถ้าไม่อยากเหนื่อยก็ต้องฝึกฝนกำลัง เราทุกคนต้องการหาความสุขหรือความสำเร็จแต่ทุกอย่างต้องเหนื่อย ถ้าไม่อยากเหนื่อยเราก็ต้องฝึกฝนกำลังและจิตใจให้แข็งแรงไปพร้อมกัน เราจึงต้องออกกำลังกายให้สม่ำเสมอทุกวัน กีฬาก็เป็นปัจจัยในการบริหารร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงเช่นกันเพราะกีฬามีประโยชน์ในหลายๆด้าน สามารถทำให้เราอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้ กีฬานับเป็นอุปกรณ์การศึกษาที่สำคัญยิ่งเพราะเป็นการกล่อมเกลาให้เด็กมีจิตใจที่อดทน กล้าหาญ รู้แพ้รู้ชนะ ปลูกฝังพลานามัยให้แข็งแรงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้มีสมรรถภาพทั้งในทางจิตใจและร่างกายเป็นผลสืบเนื่องไปถึง การเป็นพลเมืองดีของชาติอันเป็นยอดแห่งความปรารถนาและเป็นสิ่งที่ควรกระทำอย่างยิ่งเพราะการเล่นกีฬาเป็นการบำรุงรักษาร่างกายให้แช็งแรง เป็นสิ่งหนึ่งที่กล่อมเกลาจิตใจให้เด็กมีความอดทน กล้าหาญ รู้แพ้รู้ชนะ ไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน การเล่นกีฬาทำให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนไม่ป่วยบ่อยๆ เมื่อเราพยายามเล่นกีฬาร่างกายและจิตใจก็จะแข็งแรงพร้อมที่จะต่อสู้ในการใช้ชีวิต ยังให้ความสนุกสนานและความสมบูรณ์แก่ร่างกาย ถ้าเรามีจิตใจที่เป็นนักกีฬาเราก็สามารถที่จะให้อภัยผู้อื่นได้ ระงับสติอารมณ์ไม่ให้ฟุ้งซ่านได้ การที่เราจะฝ่าฟันอุปสรรคได้ดี เราควรฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอแล้วจะประสบความสำเร็จ
ถ้าเราทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็งก็จะทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในหน้าที่การงานและส่วนตัว มีความสุขใจสุกายและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดไป

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

Mind Map๙คำพ่อสอน

งานกลุ่มที่ได้นำมาแก้ไขใหม่


๙ คำพ่อสอน
หลักการดูแลสุขภาพร่างกาย ถ้าเรามีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีก็จะทำให้เรามีร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยบ่อยๆการใช้ชีวิตของเราก็จะดีและมีความสุข

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2552