วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 17

-นำเสนอผลงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลปัญหาขยะล้นชายหาดบางแสนที่โดมแก้วQS1
-ประเมินผลงานการนำเสนอ

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่16

-หยุดการเรียนเนื่องจากมีงานรับปริญญา

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่15

-ฝึกทักษะการสังเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิติ

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่14

-ฝึกการสังเคราะห์ข้อมูลด้วยหลัก5w1H

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 13

-การทำโปสเตอร์และโฆษณา
-การทำรายงานที่ถูกต้อง

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 12

-นำเสนอปัญหาขยะล้นหาดบางแสน
-การสืบค้นข้อมูลโดยใช้ search engine
-การประเมินข้อมูลสารสนเทศ

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 11

-ฝึกการสืบค้นข้อมูล
-ประเมินสารสนเทศจากสื่อเสียงผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ